نمونه سخنرانی را که مشاهده می کنید مربوط به سخنرانی استاد محمدعلی حسینیان ، بنیانگذار سخنوری و سخنرانی حرفه ای در کشور، در همایش رسانه و گردشگری است.

این سخنرانی در حضور اصحاب قلم و رسانه و خبرنگاران و اساتید رسانه و اصحاب صنعت گردشگری ایراد شده است. امید است سخن آموزان فن بیان و سخنرانی بهره وافی و کافی را ببرند.