فایل های صوتی

صفحه اصلی/فایل های صوتی

دکلمه شعر ققنوس | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | آموزش فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر ققنوس نیما یوشیج با صدای دلنشین استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای در کشور را مشاهده می کنیم. […]

دکلمه شعر ققنوس | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | آموزش فن بیان2020-03-26T21:08:38+04:30

دکلمه شعر داروگ | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر داروگ از نیما یوشیج باصدای دلنشین استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در ایران را مشاهده می کنیم. […]

دکلمه شعر داروگ | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان2020-03-26T21:31:11+04:30

دکلمه شعر می تراود مهتاب | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر می تراود مهتاب از نیما یوشیج باصدای دلنشین دکتر محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در ایران را مشاهده می کنیم. […]

دکلمه شعر می تراود مهتاب | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان2020-03-26T21:37:31+04:30

دکلمه شعر زمستان | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر زمستان از مهدی اخوان ثالث با صدای زیبا و دلنشین استاد محمدعلی حسینیان ، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را می شنویم. […]

دکلمه شعر زمستان | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان2020-03-23T23:07:34+04:30

دکلمه شعر در شب سرد زمستانی | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | آموزش فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر در شب سرد زمستانی از نیما یوشیج باصدای دلنشین دکتر محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در ایران را مشاهده می کنیم. […]

دکلمه شعر در شب سرد زمستانی | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | آموزش فن بیان2020-03-23T11:34:41+04:30

دکلمه شعر در آن لحظه | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر در آن لحظه از مهدی اخوان ثالث با صدای زیبا و دلنشین استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را می شنویم. […]

دکلمه شعر در آن لحظه | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان2020-03-23T11:29:38+04:30

دکلمه شعر خانه ام ابری است | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر خانه ام ابری است از نیما یوشیج باصدای دلنشین دکتر محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در ایران را مشاهده می کنیم. […]

دکلمه شعر خانه ام ابری است | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان2020-03-23T11:24:27+04:30

دکلمه شعر غزل 3 (ای تکیه گاه و پناه) | اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان |کلاس فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای غزل 3 “ای تکیه گاه و پناه” از مهدی اخوان ثالث با صدای زیبا و دلنشین استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را می شنویم. […]

دکلمه شعر غزل 3 (ای تکیه گاه و پناه) | اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان |کلاس فن بیان2020-03-23T10:51:42+04:30

دکلمه شعر “شادی نماند و شور نماند” |مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان | آموزش فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای غزل “شادی نماند و شور نماند و هوس نماند” از مهدی اخوان ثالث با صدای زیبا و دلنشین استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را می شنویم. […]

دکلمه شعر “شادی نماند و شور نماند” |مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان | آموزش فن بیان2020-03-23T10:28:44+04:30

دکلمه شعر فریاد | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان

در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر فریاد از مهدی اخوان ثالث با صدای زیبا و دلنشین استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را می شنویم. […]

دکلمه شعر فریاد | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان | کلاس فن بیان2020-03-23T01:41:04+04:30