مناظره و جدل

آموزش فن بیان و سخنرانی | مناظره در سخنرانی | قسمت 3

 اصول مناظره و مجادله مقدمه اي است براي ورود به موارد ذهني سخنوري و نه موارد ساختاري فن بیان و فن خطابه. به اين منظور از كتاب مشهور شوپنهاور: هنر همیشه بر حق بودن، استفاده مي كنيم.  […]

آموزش فن بیان و سخنرانی | مناظره در سخنرانی | قسمت 32020-03-27T15:27:41+04:30

آموزش فن بیان و سخنرانی | مناظره در سخنرانی | قسمت 2

اصول مناظره و جدل مقدمه اي است براي ورود به ذهنیت سخنوري و نه موارد ساختاري فن بیان و فن سخنرانی. به اين منظور از كتاب مشهور شوپنهاور: هنر همیشه بر حق بودن، استفاده مي كنيم.  […]

آموزش فن بیان و سخنرانی | مناظره در سخنرانی | قسمت 22020-03-27T16:01:41+04:30

آموزش فن بیان و سخنرانی | مناظره و جدل | قسمت 1

براي ايجاد ذهنيت سخنرانی و سخنوري و فن بیان و اين كه فردي بتواند صاحب ديدگاه سخنورانه شود بايد ابتدا ذهنيت مناظره ای و جدلي پيدا كند و گذر از مناظره و جدل ما را به خطابه و سخنرانی مي رساند که در این مورد توضیحات کافی و وافی خواهم داد. […]

آموزش فن بیان و سخنرانی | مناظره و جدل | قسمت 12020-03-28T19:19:54+04:30