تمرین فن بیان

آموزش فن بیان | تمرین فن بیان | کلمات قصار

بیان استفاده هنرمندانه از کلام است به این معنا که می تواند برای مخاطب تصویر بسازد. از بهترین تمرین های فن بیان، کارورزی و دست ورزی با کلمات و جملات بزرگان است. تمرین کلمات قصار به همراه سایر تمارین فن بیان مانند تمرین واژه پردازی، تمرین متن خوانی، تمرین دکلمه شعر نو، تمرین محتوای سخنرانی، تمرین حافظ خوانی و تمرین مترادف سازی می تواند راهنمای موثری برای سخن آموزان فن بیان و سخنرانی باشد. […]

آموزش فن بیان | تمرین فن بیان | کلمات قصار2020-03-20T02:52:13+03:30

آموزش فن بیان | تمرین فن بیان | دکلمه شعر نو

دکلمه شعر نو مهمترین تمرین فن بیان است. شعر نو به دلیل شکستن اوزان عروضی هنرجویان و سخن آموزان فن بیان و سخنرانی را می تواند به چالش بکشد. سخن آموزان فراموش نکنند بعد از انجام تمرین دکلمه شعر نو، انجام تمرین متن خوانی ضروری است. […]

آموزش فن بیان | تمرین فن بیان | دکلمه شعر نو2020-03-20T02:45:27+03:30

تمرین فن بیان | آموزش فن بیان | مترادف سازی | دایره واژگان

یکی دیگر از مجموعه تمارین فن بیان، تمرین مترادف سازی است که از اثرگذارترین تمارین فن بیان برای برای واژه پردازی و افزایش دایره واژگان است. از طرفی این تمرین می تواند در ایجاد موسیقی کلام در فن بیان هم بسیار موثر باشد. هنرجویان و سخن آموزان فن بیان و سخنرانی بعد از انجام تمرین مترادف سازی، تمرین کلمات قصار را مشاهده و انجام دهند.  […]

تمرین فن بیان | آموزش فن بیان | مترادف سازی | دایره واژگان2020-02-23T20:53:49+03:30

تمرین فن بیان | آموزش فن بیان | تمرین واژه پردازی | سخنوران

یکی از مهمترین و اثرگذارترین تمرین های فن بیان برای لاینقطع گویی و روان صحبت کردن، تمرین واژه پردازی است. البته این تمرین کمی با جمله سازی که در مدرسه یاد گرفته ایم متفاوت تر و البته پیچیده تر است. در این تمرین فن بیان، می خواهیم چند کلمه را که در ظاهر به هم ارتباطی ندارند، جمله هایی بسازیم که از یک منطق روایی هم برخوردار است. هنرجویان و سخن آموزان فن بیان و سخنرانی توجه داشته باشند که بعد از انجام تمرین واژه پردازی، تمرین مترادف سازی را انجام دهند. […]

تمرین فن بیان | آموزش فن بیان | تمرین واژه پردازی | سخنوران2020-02-23T20:58:52+03:30

تمرین فن بیان | آموزش فن بیان | سخنوران | تمرین حافظ خوانی

یکی از مهمترین تمرین های فن بیان که هنرجویان و سخن آموزان باید انجام دهند، تمرین شعرخوانی است. اساسا شعر به دلیل تصویر و مفهومی که به مخاطب منتقل می کند حائز اهمیت است و هنرجویان فن بیان باید بتوانند با خوانش درست، حس، مفهوم و تصاویر شعری را به مخاطب منتقل کنند. هنر جویان و سخن آموزان بعد از تمرین حافظ خوانی، باید تمرین دکلمه شعر نو را مشاهده و تمرین کنند. […]

تمرین فن بیان | آموزش فن بیان | سخنوران | تمرین حافظ خوانی2020-02-23T21:01:28+03:30

آموزش سخنرانی | تمرین محتوای سخنرانی (فلسفه زندگی)

یکی از موضوعاتی که به سخنوران حرفه ای کمک می کند که مخاطب را درگیر منویات و ذهنیات و درونیات خودشان کنند، محتوای اساسی و جدی سخنرانی و سخنوری است. یک محتوای خوب به سخنوران این مجال را می دهد که به مخاطب خود این پیام را بدهند که آن ها را می فهمند و درک می کنند و مطابق با جهان زیستی آن ها سخنرانی می کنند. […]

آموزش سخنرانی | تمرین محتوای سخنرانی (فلسفه زندگی)2020-02-23T21:21:02+03:30

تمرین فن بیان | آموزش فن بیان |متن خوانی

    یکی از مهمترین تمریناتی که نوآموزان حوزه فن بیان و صداسازی و به طور کلی بیان موثر و سخنرانی و سخنوری باید به آن بپردازند و از آن بهره مند شوند، تمرین بسیار مهم متن خوانی است. البته جهت رسیدن به مهارت بیشتر در فن بیان و سخنرانی و سخنوری باید بعد از تمرین متن خوانی، تمرین واژه پردازی را هم انجام دهند. […]

تمرین فن بیان | آموزش فن بیان |متن خوانی2020-01-20T23:05:20+03:30