معرفی کتاب

چه کتابی بخوانیم؟ معرفی کتاب غلط ننویسیم

 هر سخنوری برای سخنرانی نیاز به محتوا دارد. کتاب خواندن یکی از بهترین راه های محتواسازی برای سخنرانی و سخنوری است. بزرگترین مشکل برای کتاب خواندن این است که بسیاری از ما نمی دانیم که چه کتابی بخوانیم و یا به زبان دیگر چه کتاب هایی ارزش خواندن دارند. […]

چه کتابی بخوانیم؟ معرفی کتاب غلط ننویسیم2020-03-28T22:07:36+04:30

چه کتابی بخوانیم؟ معرفی کتاب تاریخ ادبیات در ایران

 هر سخنوری برای سخنرانی نیاز به محتوا دارد. کتاب خواندن یکی از بهترین راه های محتواسازی برای سخنرانی است. بزرگترین مشکل برای کتاب خواندن این است که بسیاری از ما نمی دانیم که چه کتابی را باید بخوانیم و یا به زبان دیگر چه کتاب هایی ارزش خواندن دارند. […]

چه کتابی بخوانیم؟ معرفی کتاب تاریخ ادبیات در ایران2020-03-28T22:07:51+04:30

چه کتابی بخوانیم؟ معرفی کتاب فرهنگ اساطیر و داستان واره در ادبیات فارسی

 هر سخنوری برای سخنرانی نیاز به محتوا دارد. کتاب خواندن یکی از بهترین راه های محتواسازی برای سخنرانی است. بزرگترین مشکل برای کتاب خواندن این است که بسیاری از ما نمی دانیم که چه کتابی را باید بخوانیم و یا به زبان دیگر چه کتاب هایی ارزش خواندن دارند. […]

چه کتابی بخوانیم؟ معرفی کتاب فرهنگ اساطیر و داستان واره در ادبیات فارسی2020-03-28T22:11:43+04:30